Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo Općine Polača koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Polača, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Polača.

Općinsko vijeće Općine Polača:

•    donosi Statut Općine Polača,
•    donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Polača,
•    osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge
•    osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,
•    uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Polača,
•    osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Polača,
•    obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. Statut Općine Polača, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Polača mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Polača. Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik. Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem. Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Općinsko vijeće broji 9 članova:

1. ANTE BAČIĆ - Lista grupe birača- Predsjednik Općinskog vijeća
2. IVAN KULAŠ - Lista grupe birača- Potpredsjednik Općinskog vijeća
3. DENIS KULAŠ - Lista grupe birača
4. IVANA-MAŠA BOBANOVIĆ - Lista grupe birača
6. VELIBOR GALAC - Lista grupe birača
7. VIKTOR PRTENJAČA - HDZ
8. IVICA KULAŠ- HDZ
9. IVAN KAŠTELANAC- HDZ
 
 
 
Izvješća o radu nezavisnog vijećnika- OLIVER KULAŠ 
 
Izvješća o radu nezavisnog vijećnika- DAVOR PERAIĆ
 
Izvješća o radu nezavisnog vijećnika- DENIS KULAŠ
 
Izvješća o radu nezavisne vijećnice-   IVANA ŠILER
 
Izvješća o radu nezavisnog vijećnika- IVAN KULAŠ
 
Izvješća o radu nezavisne vijećnice-   MARIJA RAŽNJEVIĆ
 
  
 
 
 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA

Vijećnik Općinskog vijeća Općine Polača
Ljubomir Marčić                                                         

pdfIzvješće Ljubomira Marčića za 1.1.2017 - 31.05.2017 


pdfProgram rada za 2017. godinu


pdfFinancijski plan za 2016. - 2017. godinu


pdfGodišnji finacijski izvještaj 01.01.2016. - 31.12.2016. godine


pdfIzvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2016.do 31.12.2016. godine


pdfIzjava o donacijama siječanj - lipanj 2016. godine

 pdf Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

pdf Program rada za 2016. godinu

pdf Financijski plan za 2015. i 2016. godinu 

pdf Financijski izvještaj siječanj - lipanj 2015. godine


pdfGodišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

pdfObrazac IZ-D

pdfFinancijski plan za 2014. godinu

pdfGodišnji financijski izvještaj za 2013. godinu

pdfObrazac IZ-D 2013.

pdfProgram rada i financijski plan za 2013. godinu

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

  • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

  • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

  • načelnik: +385 95 662 0001
  • pročelnik: +385 95 662 0003
  • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search