Uprava

Tijela Općinske uprave Općine Polača:

 • Općinsko vijeće
 • Općinski načelnik
 • Jedinstveni upravni odjel

Općina Polača je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Općina Polača u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalno gospodarstvo
 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • zaštitu potrošača
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu i civilnu zaštitu
 • promet na svom području
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi obavljanja kojih je Općina dužna organizirati, te poslovi koje Općina može obavljati a koje je osigurala uvjete za njegovo obavljanje.

Općinsko vijeće svojom odlukom može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga općine u skladu s njenim statutom i statutom Zadarske županije, prenijeti na županiju odnosno mjesnu samoupravu.

pdfPlan prijama 2017. godine


pdfPlan prijama

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

 • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

 • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

 • načelnik: +385 95 662 0001
 • pročelnik: +385 95 662 0003
 • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search